Úvod /Přijímací řízení

Přijímací řízení

Termín pro podání přihlášky

je do 1. března 2023 pro všechny obory vzdělání na naší škole (přihlášky s růžovým, zeleným či hnědým podtiskem).

Kompletní informace naleznete níže.

Maturitní obory

Portfolio

 

pro obory cestovní ruch, obchod a Střední21

 
Uchazeč předloží připravené portfolio, pohovor nad ním trvá 15 minut. Portfolio je potřeba odevzdat ve škole do 3. března 2023 (osobně či poštou).

Náležitosti portfolia

 • Titulní list se jménem a příjmením uchazeče a zvoleným oborem
 • Odpovědi na otázky níže (max 4 strany A4)
 • Důkazy k odpovědím na otázky
  • Uchazeč přiloží alespoň 3 důkazy (maximálně však 5), např. svou tvorbu, diplomy, certifikáty, fotografie, záznamy o projektech, doklady o dobrovolnictví, členství v zájmových kroužcích apod. Ke každému důkazu připojí krátký komentář. Použije kopie dokumentů, originály si ponechá.
 • Způsob zpracování:
  • Elektronicky nebo psané ručně
  • Jakou souvislý text nebo myšlenková mapa
  • Graficky či výtvarně dle uvážení uchazeče
  • Jednotlivé části do desek formátu A4

Otázky

 • Co byste o sobě řekl/a? Představte se nám.
 • Jaké jsou vaše životní cíle, čeho chcete dosáhnout, co chcete umět?
 • Co vás ve škole baví, z čeho máte radost? Účastnil/a jste se nějaké soutěže, olympiády?
 • Jak trávíte čas mimo školu?
 • Kterou knihu jste naposledy přečetl/a?
 • Proč jste si vybral/a právě tuto střední školu?
 • Jaké jsou vaše silné stránky?
 • Jaké jsou vaše slabé stránky?
 • Představte si sami sebe za 5 let. Kde pracujete / Co studujete? Čeho jste docílil/a?

Struktura pohovoru

 • Úvodních 5 minut má uchazeč prostor pro představení. Využívá při tom své portfolio. Doporučujeme si řeč připravit a vyzkoušet. U pohovoru není  k dispozici prezentační technika, uchazeč nezpracovává žádnou elektronickou prezentaci.
 • Dalších 10 minut věnujeme diskuzi nad důkazy v portfoliu.
 

Bodování portfolia

Celkem je možné získat 100 bodů.

 • Dodržení termínu (10 bodů)
 • Kvalita zpracování (30 bodů)
  • Členění, logičnost, přehlednost
  • Způsob zpracování (náročnost a kreativita)
  • Používání spisovného jazyka
  • Odpovědi na všechny otázky
 • Ústní pohovor (60 bodů)
  • Schopnost reagovat na případné dotazy
  • Způsob prezentace (přednes, oční kontakt apod.)
  • Používání spisovného jazyka
Portfolio je nutné čitelně označit oborem, na který se uchazeč hlásí. Pokud zvolil na Podřipské škole dva maturitní obory, připraví jen jedno portfolio, ale uvede na něj názvy obou oborů.

Připravené portfolio je možné konzultovat v předem daném termínu.

 

Pohovor v angličtině

pro Střední21

 

Na Střední21 hrají cizí jazyky důležitou roli. Proto je součástí přijímacího řízení také strukturovaný pohovor v angličtině, s cílem ověřit minimální požadovanou úroveň A2. Uchazeč s nižší úrovní angličtiny nemůže být přijat ke studiu.

Strukturovaný pohovor je možné vyzkoušet v předem daném termínu.

Obor kadeřník

U uchazečů se posuzuje prospěch na základní škole, výsledky z testu v písemné formě a dovednostní zkoušky v rámci školní přijímací zkoušky.

 • Motivační pohovor - váha 35 %
  • Motivace ke studiu oboru kadeřník
  • celkem 100 bodů
 • Dovednostní zkouška - váha 35 %
  • Předmětem hodnocení jsou základní dovednostní předpoklady pro obor kadeřnice - práce s vlasy (účes).
  • celkem 100 bodů
 • Prospěch na ZŠ - váha 30 % (průměrný prospěch na ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku a ve 2. pololetí 8. ročníku)
  • od 100 bodů za průměr 1,00
  • až po 0 bodů za průměr 3,00 (a horší) 

Předpokládané počty přijímaných žáků

Maturitní obory

Obchod (63-41-M/01) 14 žáků

Cestovní ruch (65-42-M/02) 14 žáků

Střední21 (kombinované lyceum, 78-42-M/06) 18 žáků

Učební obory

Kuchař-číšník (65-51-H/01) 15 žáků

Kadeřník (69-51-H/01) 18 žáků

Prodavač (66-51-H/01) 10 žáků

Nástavbové studium

Podnikání (64-41-L/51) - dálkové studium 80 žáků

Podnikání (64-41-L/51) - distanční studium 40 žáků

 

Kompletní podmínky a kritéria přijímacího řízení

Ke stažení - Souhrné informace o podmínkách a kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024