YURA

(následující text je převzat z www.yura-project.eu)

Z čeho vycházíme

Demografické změny a řešení jejich dopadů jsou pro následující desetiletí jednou z hlavních výzev v oblasti evropského regionálního rozvoje. Zejména regiony ve střední a východní Evropě budou brzy čelit výraznému snížení porodnosti a stárnutí populace stejně tak i odlivu obyvatel stěhováním. Následkem je nedostatek vzdělaných a vysoce kvalifikovaných odborníků. Tento stav ale není ani neočekávaný ani náhlý. Současná struktura populace ve střední Evropě je výsledkem dlouhotrvajícího a dobře známého vývoje. Např. region Sasko-Anhaltsko ztratil v posledních dvaceti letech okolo půl milionu obyvatel a to téměř 50% z nich díky jejich odstěhování. Takové tendence lze očekávat až do roku 2025. Do této doby Sasko-Anhaltsko předpokládá ztrátu dalšího půl milionu obyvatel. Sasko-Anhaltsko do roku 2025 ztratí přibližně takový počet obyvatel, který odpovídá počtu obyvatel měst, jako jsou Kolín nad Rýnem nebo Neapol.

Čeho chceme dosáhnout

Ve světle uvedených informací si města a regiony při získávání obyvatel mnohem silněji konkurují svojí vzdělávací nabídkou, nabídkou pracovních příležitostí a atraktivitou životních podmínek. Zejména v regionech postižených odlivem obyvatel musí místní a regionální podniky čelit výrazněji dalším výzvám, jako je získávání a udržení kvalifikovaných zaměstnanců. Cílem všech evropských regionů by měla být kvalifikace mladých zaměstnanců co nejvíce odpovídající potřebám zaměstnavatelů a udržení takových zaměstnanců v jejich rodném regionu. Proto by se veřejné a soukromé instituce zabývající se rozvojem lidských zdrojů měly zaměřit zejména na tyto ohrožené lidské zdroje. Pouze takové společnosti, které již nyní začínají se zaváděním inovativních řešení, mohou být dlouhodobě konkurenceschopné a mohou dosáhnout udržitelných zisků.

Projekt

Celkovým cílem projektu YURA je podpora inovativních řešení dopadů sociálních a demografických změn se zaměřením na dostatek kvalifikovaných pracovních sil v místních a regionálních podnicích. Proto by projekt YURA měl vedle zpracování srovnávacích analýz jednotlivých regionů a navržení nadnárodní strategie zaměřené na evropské, národní a regionální aktéry podporovat užší spolupráci mezi vzdělávacími a výchovnými institucemi, školami a regionálním průmyslem.

Projekt YURA podporuje partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli především na poli výuky a dalšího vzdělávání. Je třeba zajistit nejen lepší vyhlídky na získání odbornosti pro mladé lidi v jejich rodném regionu, ale také zabezpečit uplatnění mladých odborníků v místních podnicích. Hlavní cílovou skupinou projektu YURA je mládež jako největší potenciál budoucího rozvoje a inovací v regionu.

Za účelem naplnění cílů projektu YURA budou realizovány zejména tyto pilotní činnosti:

Spolupráce a partnerství mezi regionálními podniky a vzdělávacími institucemi.
Uspořádání mezinárodních letních škol a táborů v projektových regionech pod heslem "Tvůj region – Tvá budoucnost".
Modely zapojení mladých lidí do oblasti místního a regionálního rozvoje.

Více informací o projektu můžete nalézt na www.yura-project.eu (informace jsou pouze anglicky)

Další informace o projektu v České republice může poskytnout:

Ústecký kraj
Odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 48
400 02 Ústí nad Labem
www.kr-ustecky.cz

Kontaktní osoby:
Lucie Kuželová
Helena MinářováSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena